ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การลดของเสียในกระบวนการผลิตถาดเบเกอรี่ กรณีศึกษา บริษัท รุ่งเรืองโลหะกิจร่วมทุน จำกัดระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การลดของเสียในกระบวนการผลิตถาดเบเกอรี่ กรณีศึกษา บริษัท รุ่งเรืองโลหะกิจร่วมทุน จำกัด


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Waste Reduction in The Bakery Tray Production A Case Study of Rung Ruang Lohakit Ruam Thun Co.,Ltd.


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
มนัชญา  เหรียญประดับ


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
วนิดา  บุญมี


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2562


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์ ดร.โสภิดา  ท้วมมี


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2019-08-20 10:08:15