ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การลดสัดส่วนของเสียที่เกินค่าควบคุมและวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงในกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติก กรณีศึกษาในบริษัท บีทีพี อุตสาหกรรม จำกัดระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การลดสัดส่วนของเสียที่เกินค่าควบคุมและวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงในกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติก กรณีศึกษาในบริษัท บีทีพี อุตสาหกรรม จำกัด


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Reducing of Proportion in Waste to Over Control and Analyze Improvement Approach in Process to Product of Plastic:A Case Study in Factory BTP Industries Co.L TD.


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
สิรินทรา  เหมือนแก้ว


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
จันทร์จิรา  เบ็ญจมาด


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
กนกพร  พุ่มแย้ม


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2562


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์  เหล่าทวีทรัพย์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อลดสัดส่วนของเสียที่เกินค่าควบคุมและวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงในกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติก และลดสัดส่วนของเสีย ที่เกินค่าพิกัดควบคุมในกลุ่มงานออโต้ ไม่เกิน1.00% กลุ่มงานทั่วไป ไม่เกิน3.00% และกลุ่มงานใสไม่เกิน 7.00% และวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุง โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ (QC Tools) ในการค้นหาสาเหตุและเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งงานปริญญานิพนธ์ครั้งนี้ได้ใช้ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อทำการตรวจสอบของเสียและเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน ของเสียจากกระบวนการผลิต แจกแจงปัญหาโดยแผนภูมิพาเรโต (Pareto-Diagram) และแสดงความถี่ของปัญหาเพื่อแยกความสำคัญตามลำดับด้วยกฎพาเรโต 80: 20 ในการเลือกแก้ไขส่วนที่มีของเสียมากที่สุดนำมาวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา(Fish Bone Diagram) เพื่อวางมาตรการณ์แก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติก ผลการศึกษาและทำการแก้ไขพบว่าแนวโน้มชิ้นงานที่มีของเสียเกินค่าพิกัดควบคุมมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังมีงานบางประเภทที่ต้องทำการศึกษาแนวทางกรแก้ไขและนำมาปรับปรุงร่วมกับบริษัทต่อไป


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
Thesis Writing of Reducing of Proportion in Wastes to Over Control and Analyze Improvement Approach in Process to Product of Plastic : A Case Study in Factory BTP Industries CO.LTD The purpose is to reduce the proportion of waste exceeding the control coordinates in the auto work group no more than 1.00%. The general work group no more than 3.00% and the group?s clear work no more than 7.00% and analyzes the revised approach. By using QC Tools to find the causes and propose solutions to improve quality in the manufacturing process. The project was also used in artful use check sheet production to detect waste and collect data on the number of waste from the manufacturing process. Problems enumerated by Pareto Diagram and shows the frequency of the problem to isolate the key sequence with Pareto 80:20 rule in selecting the section with most of the issues analyzed by Fish Bone Diagram editor to paste the meter events. and streamline processes and improve productivity with plastic


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2021-10-14 08:10:56