ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
แอพพลิเคชั่นติดตามผลการเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: แอพพลิเคชั่นติดตามผลการเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Grade Tracker Application for IPTM Students


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
กฤฏิยา  จินดาศักดิ์


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
บงกช  หงสพันธ์


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2562


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา  ช่วงชัย


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2019-08-21 06:37:38