ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอดี เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัดระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอดี เฟอร์นิเจอร์ ดีไซน์ จำกัด


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Improve Production Efficiency Product A Case Study AD Furniture Design Company


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
จิราภรณ์  เป็นมงคล


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
สุธาวัลย์  บุนนาค


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2562


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์ ดร.โสภิดา  ท้วมมี


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2019-08-23 07:45:44