ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: แอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Application Support Tourism for Siriraj Bimuksthan Museum by Augmented Reality Technology on Android Operating System


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
กิตติศักดิ์  คงสวัสดิ์เจริญ


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
อาภาสินี  ศรีอิ่นแก้ว


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2562


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์  เกตุมณีชัยรัตน์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ แอปพลิเคชันนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทำแอปพลิเคชันนี้ได้แก่ 1) Android Studio 2) Adobe Photoshop CS6 3) Unity 4) SketchUp 5) Sony Vegas 6) Adobe XD 7) Shapr3D 8) Firebase และ 9) ภาษาจาวา ผลการทดสอบการทำงานแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ พบว่าแอปพลิเคชันสามารถแสดงข้อมูลพิพิธภัณฑ์ สามารถสแกน AR กับแผ่นพับและโปสเตอร์แล้วทำการแสดงโมเดลสามมิติ ที่สามารถทำการหมุนและขยายได้ อีกทั้งผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบและแก้ไขข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ได้ และสามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอปพลิเคชันในภาพรวมทุกด้านพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ?มาก? โดยที่ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.09 และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.06


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
This thesis has been made with the purpose to create an Application support tourism for Siriraj Bimukshtan by Augmented Reality Technology on Android Operating System and to provide customer satisfaction for the user of the Application support tourism for Siriraj Bimukshtan by Augmented Reality Technology on Android Operating System. The following tools have been applied to create the application presented in this thesis: 1) Android Studio 2) Adobe Photoshop CS6 3) Unity 4) SketchUp 5) Sony Vegas 6) Adobe XD 7) Shapr3d 8) Firebase 9) Java Language From the testing of the Application support tourism for Siriraj Bimukshtan by Augmented Reality Technology on Android Operating System, it has been established that the application is able to display museum information, provide AR scanning for leaflets and posters and also provides 3D model view which can be rotated and enlarged. In addition, the system administrator is able to add, remove and change the information of the museum and is capable of providing an assessment of the user satisfaction of the application as well. In overall, we have discovered that the user satisfaction level is at ?high? with an average score is at 4.09 with a standard deviation of 0.06.


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2021-10-18 05:51:38