ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติควบคุมโดยราสเบอร์รี่พายระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติควบคุมโดยราสเบอร์รี่พาย


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Automatic Cat Feeder Machine Controlled by Raspberry Pi


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
สหรัตน์  นาที


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
วรวิทย์  จิตประเสริฐ


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2562


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช   บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์อานนท์  จันทร


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :
ปริญญานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติควบคุมโดยราสเบอร์รี่พาย และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติควบคุมโดยราสเบอร์รี่พาย เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติวบคุมโดยราสเบอร์รี่พายคือ เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมใช้ในการวัดน้ำหนักที่เหลือในถาดอาหาร มอเตอร์ไฟฟ้าใช้เป็นกลไกในการเปิดช่องเทอาหาร กล้องราสเบอร์รี่พายใช้ในการแสดงภาพ ราสเบอรี่พาย ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อง ภาษา Java ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อควบคุม เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติ ภาษา Python ใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมในส่วนของฮาร์ดแวร์ของเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติ และ Android Studio เป็นส่วนที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อควบคุมเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติ ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติควบคุมโดยราสเบอร์รี่พาย พบว่า เครื่องสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ สามารถใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นได้ตามขอบเขตที่ตั้งไว้ และสามารถลดการใช้แรงงานและช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับเจ้าของธุรกิจเลี้ยงแมวเชิงพาณิชย์ได้


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
The objectives of this thesis were to develop an automatic cat feeder machine controlled by Raspberry Pi and to perform the performance test of the developed feeder machine to consider the accuracy of its function and operation. The tools used in this project consisted of a one kg weight sensor to measure the remaining weight in the feeding tray, an electric motor used as a mechanism to open the feeding hole, Raspberry Pi camera used for visualization, Raspberry Pi used as controlling part for the machine operation, Java programming language used to develop application for controlling the automatic cat feeder, Python programming language used for developing control system for the hardware of the automatic cat feeder, and Android Studio as part to develop an application to control the automatic cat feeder. The results of testing the performance indicated that the developed feeder machine could work accurately and be used through the application for the set objective. Expected benefits are that its could be used to reduce labor costs and provide convenience for commercial cat business owners.


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2021-10-19 09:08:50