ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
แอปพลิเคชันบันทึกกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: แอปพลิเคชันบันทึกกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Student Activity Information System Application Case Study College Of Industrial Technology


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ศุภลักษณ์  วิเศษศรี


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
กาญจนา  น้อยรักษ์


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2562


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  เปรมสมิทธ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
ผศ.ดร.ทศพร  แก้ววิจิตร


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :
แอปพลิเคชันบันทึกกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันบันทึกกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นี้มีเครื่องมือช่วยในการพัฒนา ได้แก่ เทคโนโลยี QR Code เป็นการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม โปรแกรม Android Studio โปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับตกแต่งรูปภาพเพื่อเพิ่ม ความสวยงาม รวมทั้งใช้โปรแกรมภาษา HTML, PHP, CSS และ JAVA Script ในการเขียน ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL มาช่วยในการจัดทำระบบจัดการฐานข้อมูล ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันระบบสามารถแสดงผลได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถสแกน QR Code เพื่อค้นหาและขอเข้าร่วม กิจกรรม สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม สามารถรับแจ้งเตือนข่าวสารกิจกรรมใหม่ สามารถอนุมัติ และตรวจสอบกิจกรรมได้สะดวก ผลการทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันบันทึกกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ ในด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชันอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (x = 4.64, S.D.=0.47) ด้านการทำงานตามฟังก์ชันการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (x = 4.58, S.D.=0.54) และด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ในเกณฑ์ดี (x = 4.44, S.D.=0.54)


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
Student Activity Information System Application Case Study College of Industrial Technology is designed to develop an application and examine the performance of the Student Activity Information System Application Case Study College of Industrial Technology. Besides, this application comprises helpful systems including QR Code Technology which helps collect data of the activities, as well as Android Studio and Adobe Photoshop programs which are used to edit the photo. In addition, there are also HTML, PHP.CSS and JAVA Script which are language programs, and lastly MySQL which is a database management program. Furthermore, the test results of the application can be demonstrated into 2 languages: Thai and English. The application does not only enable users to search or ask to participate in the available activities by scanning the QR Code but it also allows users to inform as well as get notified about the upcoming activities. Besides, the users are offered an easier way to approve along with monitoring the activities relying on the application. The test results of Student Activity Information System Application Case Study College of Industrial Technology by experts and university professors are presented accordingly. The application received a high score for meeting the demands of the application users (x = 4.64, S.D.=0.47), and average score for functional features (x = 4.58, S.D.=0.54) and convenience of the application (x = 4.44, S.D.=0.54).


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2021-10-26 08:17:32