ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เครื่องอบธัญพืชระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เครื่องอบธัญพืช


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Grains Natural


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
อัจฉรา  ประทีปทอง


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
ศิริพร  ฤทธิ์เดช


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
   6003081637022


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2562


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์ ดร.วิโชค  พรหมดวง


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2019-08-26 01:06:55