ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การบริหารคลังสินค้าเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า กรณีศึกษาบริษัทลีพัฒนา อาหารสัตว์ จำกัดระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การบริหารคลังสินค้าเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า กรณีศึกษาบริษัทลีพัฒนา อาหารสัตว์ จำกัด


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Warehouse Management For Product Quality Control


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
นายวสิษฐ์พล  คชารัตน์


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
นาย ชโลธร   อุ่นจันทร์


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2562


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
อาจารย์ ดร.โสภิดา  ท้วมมี


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  จันทิวา


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2019-08-26 06:39:39