ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งรูปแบบใหม่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งรูปแบบใหม่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
A Comparison of Factor Affect Selection of New Transportation Services in Bangkok


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
นางสาว ภัทรวรินทร์  พืชนุกูล


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
นางสาวพัชนิดา  เซ่งเหลียน


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2562


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์ ดร.โสภิดา  ท้วมมี


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2019-08-26 09:03:52