ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาแแบบอัตโนมัติระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การพัฒนาเครื่องให้อาหารปลาแแบบอัตโนมัติ


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Development of Automatic Fish Feeder Machine


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
จักรกฤษณ์  พงษ์แก้ว


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
เมธา  เพ็ชรเย็น


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
นรภัทร  โกมโลทก


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2562


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์สมชาย  เปรียงพรม


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์อานนท์  จันทร


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2019-08-27 05:55:33