ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เว็บแอปพลิเคชันระบบติดตามสถานะการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ซิตี้ เมดิคอลซัพพลาย จำกัดระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เว็บแอปพลิเคชันระบบติดตามสถานะการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ซิตี้ เมดิคอลซัพพลาย จำกัด


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Web Application for Production Tracking System : Case Study of City Medical Supply Co.,Ltd.


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
สหัสวรรษ  ตรีบุบผา


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
   6103081610166


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์  เกตุมณีชัยรัตน์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-11 06:19:55