ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการต้นทุนอาหารสุกร กรณีศึกษา บริษัท สระบุรี ฟาร์ม จำกัดระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการต้นทุนอาหารสุกร กรณีศึกษา บริษัท สระบุรี ฟาร์ม จำกัด


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Web Application for Pig's Feeding Cost Management Case Study : Saraburi Farm


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
เบญจมิน  ล้ำเลิศ


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
สรวิศ  คงเทพ


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา  ช่วงชัย


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-11-12 09:05:20