ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เครื่องตัดแผ่นยางไนไตรล์อัตโนมัติ ระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เครื่องตัดแผ่นยางไนไตรล์อัตโนมัติ


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Automatic Nitrile Rubber Sheet Cutting Machine


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
คณัสนันท์  วิริยพงศ์รัตน์


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
วรรณพร  กลั่นจิตร


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
ชนายุทธ  แส้ทอง


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์ ดร.วิโชค  พรหมดวง


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-23 08:58:10