ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทบังคับวิทยุและแสดงผลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วยรีโมทบังคับวิทยุและแสดงผลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
The Lawn Mover Controlled By a Remote Control and Displayed Via Mobile Phone


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
พิชญุตม์  กาญจนระพีพรรณ


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
ปรียาภรณ์  พิไชยวัง


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
ณภัทร  ิองอาจ


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  เปรมสมิทธ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์ ดร.วิโชค  พรหมดวง


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-12 12:04:21