ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การออกเเบบเเละสร้างอุปกรณ์ชาร์จเเบตเตอรี่สาธารณะจากพลังงานเเสงอาทิตย์ระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การออกเเบบเเละสร้างอุปกรณ์ชาร์จเเบตเตอรี่สาธารณะจากพลังงานเเสงอาทิตย์


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Launching and Building public battery chargers from solar energy


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ธนโชค  เปรมปรี


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
   6103081610182


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์สมชาย  เปรียงพรม


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-13 11:06:20