ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เข็มขัดนิรภัยป้องกันและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เข็มขัดนิรภัยป้องกันและแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Safety belt of the elder personall


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
นายอนุศาสน์  ศิริไพศาลพิพัฒน์


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
ธนัญชนก  วันทรัพย์


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์  เกตุมณีชัยรัตน์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-13 12:47:59