ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
ตู้ปันสุขอัตโนมัติระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: ตู้ปันสุขอัตโนมัติ


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Automatic Community Pantry


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ศิครินทร์  ธนสัมพันธ์กุล


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
ธนวัฒน์  ชั่งใจ


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
   6103081617055


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์  เกตุมณีชัยรัตน์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์ ดร.วิโชค  พรหมดวง


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-13 10:06:45