ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เครื่องถูพื้นอัตโนมัติระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เครื่องถูพื้นอัตโนมัติ


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Floor Cleaning Machine


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ณิชนันทน์  ศิลประเสริฐ


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
วิทวัส  พุทธเส็ง


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  เปรมสมิทธ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์ ดร.วิโชค  พรหมดวง


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-14 01:59:00