ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เว็บแอปพลิเคชันการจองคิวและแจ้งความเสียหายของรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท วีเค ออโต้ เซอร์วิส จำกัดระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เว็บแอปพลิเคชันการจองคิวและแจ้งความเสียหายของรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท วีเค ออโต้ เซอร์วิส จำกัด


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Web Application for Queue Reservation and Inform Car Damage Case Study of VK Auto Services Co;Ltd.


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
กาญจน์ฐิดา  รุ่งสุขพงศ์ศิริ


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
   6103081610093


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์  เกตุมณีชัยรัตน์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-14 02:23:30