ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าขาออก กรณีศึกษา บริษัท แอมพาส อินดัสตี้ จำกัดระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าขาออก กรณีศึกษา บริษัท แอมพาส อินดัสตี้ จำกัด


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Improvement of Outbound Warehouse Management Efficiency: Case Study of Ampas Industry Co.Ltd


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ปณิธิ  พูลลาภผล


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
นาย วิทวัส   อุตมะ


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
อาจารย์ ดร.โสภิดา  ท้วมมี


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  จันทิวา


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-14 04:20:17