ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษไม้ระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษไม้


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Wood Chip to Charcoal Briquettes Making Machine


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ณัฏฐ์ณภัทร  รัตนเกษม


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
   6103081610433


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
   6103081610018


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์สมชาย  เปรียงพรม


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
รอการตรวจสอบ


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2021-02-25 10:17:22