ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เครื่องแปรรูปเศษอาหาร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เครื่องแปรรูปเศษอาหาร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Food Waste Processing Machine Case study King Mongkut's University of Technology North Bangkok


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
นาย พงศธร  เปลวทอง


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
เสาวณี   สีจุ้ย


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์สมชาย  เปรียงพรม


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-14 06:24:56