ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
แอปพลิเคชันติดตามทารกแรกเกิดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: แอปพลิเคชันติดตามทารกแรกเกิดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Newborn Baby Tracking on Application Android Operating System


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
อัฐสิษฐ์  มนัสทรงธรรม


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
กษิดิศ  พิณประดิษฐ์


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์  เกตุมณีชัยรัตน์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์ ดร.โสภิดา  ท้วมมี


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-14 06:33:49