ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
ระบบฟาร์มอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาบ้านเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)ระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: ระบบฟาร์มอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง สาขาบ้านเจ้าชายผัก (ลาดพร้าว 71)


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Smart Farm System using Internet of Things Technology Case Study of Veggie Prince City Farm (Ladprao 71)


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
พฤกษชาติ  วิเศษอักษร


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
   6103081610298


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
อนันตชา  เกษมเนตร


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์  เกตุมณีชัยรัตน์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-14 07:41:39