ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
แอพพลิเคชั่นพัฒนาทักษะด้านวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนโสมาภาพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีผสานกับโลกแห่งความเป็นจริงระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: แอพพลิเคชั่นพัฒนาทักษะด้านวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนโสมาภาพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีผสานกับโลกแห่งความเป็นจริง


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
The Application Develops English Skills For Kindergarten 1-3 Students at Somapa Pattana School Using Augmented Reality


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
กณวรรธน์  เนตรวัตร


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
นันสิตา  ทองสุข


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
   -


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์  เกตุมณีชัยรัตน์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :
-


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :
-


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-14 10:20:01