ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เครื่องขูดมะพร้าวและคั้นกะทิระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เครื่องขูดมะพร้าวและคั้นกะทิ


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Coconut Grater and Juicers


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ธีรยุทธ์  ณ นคร


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
เสริมพงษ์  แตงบัว


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
กฤษณพล  ชาขัย


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์สมชาย  เปรียงพรม


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-14 10:33:32