ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
ระบบอัตโนมัติสำหรับควบคุมชุดปลุกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: ระบบอัตโนมัติสำหรับควบคุมชุดปลุกผักไฮโดรโปนิกส์


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
The Automatic System for Control Hydroponic Vegetables Kit


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
วีระพล  ประเสริฐสงค์


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
นิติกาญจน์  อมรกุล


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
ศิริวรรณ   หาบุญผล


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์  เกตุมณีชัยรัตน์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-14 10:37:50