ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิตระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิต


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Feasibility study of investment in installation of machinery for replacement workers in the production process


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
รัฐนันท์  น่วมนุ่ม


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
ศุภโชค  บุระมาน


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์  เหล่าทวีทรัพย์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-15 08:45:21