ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
ชุดสาธิตแบบจำลองลานจอดรถควบคุมด้วยระบบPLCระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: ชุดสาธิตแบบจำลองลานจอดรถควบคุมด้วยระบบPLC


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Demonstration kit of Parking Model Controlled by PLC


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
วิลาสินี  ฉลาดรักษา


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
นาย เกียรติศักดิ์  ชูอินทร์


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์  บุนนาค


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-15 09:10:41