ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการต้นทุนโครงการก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท ดี อี เอส จำกัดระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการต้นทุนโครงการก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท ดี อี เอส จำกัด


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Web Application for management Construction Project costs Case study : DES Company Limited.


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ปรียาพร  โสมณวัตร


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
วิลาสินี  หุ่นแก้วชมภู


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา  ช่วงชัย


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-15 11:44:22