ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบคลังและสั่งจองรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัท เอ็มไดร์ฟ ฮอนด้าธนบุรีระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบคลังและสั่งจองรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัท เอ็มไดร์ฟ ฮอนด้าธนบุรี


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Web Application to check the warehouse and order motorcycle Case Study: M Drive Honda Thonburi


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ณัฐภาส  ประทุมสุวรรณ


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
อนิรุทธิ์  ปลอดโปร่ง


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา  ช่วงชัย


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-15 12:04:07