ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การพัฒนาการจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อลดการสูญเสียเชิงป้องกัน:กรณีศึกษาบริษัทPK Precast จำกัดระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การพัฒนาการจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อลดการสูญเสียเชิงป้องกัน:กรณีศึกษาบริษัทPK Precast จำกัด


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Developing Machine Maintenance Management to Reduce: A Casestuey of PK Precast Company Limted


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
นางสาวธัญญารัตน์  สุขเชิด


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
นายภควัต  ลี้หลบพาล


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  จันทิวา


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-15 12:49:07