ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกกึ่งอัตโนมัติพลังงานลมร้อนระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกกึ่งอัตโนมัติพลังงานลมร้อน


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Semi - Auto Paddy Moisture Reduction Machine By Hot Air System


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
จอนขัยวิชชญ์  กุศลวิศิษฎ์กุล


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
   6103081610191


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
   6103081610212


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์สมชาย  เปรียงพรม


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-15 12:43:28