ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การซ่อมและบำรุงรักษา เครื่อง PLCระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การซ่อมและบำรุงรักษา เครื่อง PLC


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Repair And Maintenance of PLCs


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ทนพล  หรั่งบุญลือ


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
   6103081610441


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์ทนงศักดิ์  บุญนาค


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-22 10:07:39