ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
ต้นแบบถังขยะอัจฉริยะระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: ต้นแบบถังขยะอัจฉริยะ


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Intelligent Trash Prototype


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ยุทธพงษ์   เผดียงฉันท์


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
กัลธิมา  ทองแท้


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
   6103081610239


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  เปรมสมิทธ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-15 03:03:24