ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
แบบจำลองระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมรถยนต์ภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟนระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: แบบจำลองระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมรถยนต์ภายในบ้านผ่านสมาร์ทโฟน


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Home Parking Robbery Alarm System Model Via Smartphone


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
อุดมศักดิ์  วงศ์ภูธร


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
  


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  เปรมสมิทธ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-15 02:56:24