ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การออกแบบและพัฒนาเครื่องทาเนยขนมปังกรอบระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การออกแบบและพัฒนาเครื่องทาเนยขนมปังกรอบ


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Design and Development of Butter Biscuits Machine


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
สุพัชรินทร์  กุมรีจิตร


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
   6103081610263


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์สมชาย  เปรียงพรม


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-15 03:38:51