ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การปรับปรุงประสิทธิภาพการลำเลียงสินค้าเพื่อการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัดระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การปรับปรุงประสิทธิภาพการลำเลียงสินค้าเพื่อการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท ที.ซี.ยูเนียน อโกรเทค จำกัด


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Improving product transportation performance for shipping At T.C. Union aggrotech co.ltd


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
วรินธร  สุเมธาอักษร


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
วิภาวี  บุญส่ง


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
อาจารย์ ดร.โสภิดา  ท้วมมี


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  จันทิวา


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-15 04:19:39