ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การลดของเสียจากกระบวนการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท แปรซิฟิกดริ้ง จำกัดระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การลดของเสียจากกระบวนการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท แปรซิฟิกดริ้ง จำกัด


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Waste Reduction in the Transportation Process of Drinking Water Case Study Pacific Drink Co.,Ltd.


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
นงนภัส  จั่นทอง


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
สุวภา  แตงแก้ว


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
อาจารย์ ดร.โสภิดา  ท้วมมี


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยฉัตร  จันทิวา


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบก้าวหน้า


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-09-15 03:50:32