ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวฐานวิถีชีวิตใหม่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร หลัง โรคโควิด-19 ระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวฐานวิถีชีวิตใหม่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร หลัง โรคโควิด-19


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
THE STUDY OF THE NEW NORMAL BEHAVIOR OF TRAVELING IN BANGKOK AFTER THE COVID-19


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
กันตนพ  ผกาแก้ว


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
กวิน  ทองเพชร


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบหัวข้อ


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-12-23 10:05:23