ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
พฤติกรรมทางการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: พฤติกรรมทางการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Learning Behavior Effect on Learning Achivement of The College of Industrial Technology Student, King Mongkut's University of Technology North Bangkok.


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ภัทรวดี  ศรีสถิตย์ธรรม


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
นายธนทัต  ไกรอุดม


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบหัวข้อ


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-12-23 10:58:14