ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าทางออนไลน์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในสภาวะวิถีชีวิตใหม่ระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าทางออนไลน์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในสภาวะวิถีชีวิตใหม่


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
The Study of Consumer's Behavior of Buying Products of Students in King Mongkut's University of Technology North Bangkok in New Normal


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ณัฐวิชญ์  หวังสิริรัตน์


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
วรรณรัตน์  จิตสนพ


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบหัวข้อ


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-12-23 11:14:12