ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
ระบบปรับเปลี่ยนแบบฝึกและแบบทดสอบตามความสามารถของผู้เรียน วิชา การเขียนแบบวิศวกรรมระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: ระบบปรับเปลี่ยนแบบฝึกและแบบทดสอบตามความสามารถของผู้เรียน วิชา การเขียนแบบวิศวกรรม


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Adaptive Practice and Exam System for Engineering Drawing Subject


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ธัญภร  เปรมอารีย์


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
  


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา  ช่วงชัย


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์วรรณลักษณ์  เหล่าทวีทรัพย์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบหัวข้อ


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-12-23 01:50:17