ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรดระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Thermometer body temperature with infrared system


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
อาภาภรณ์   กิจพิทักษ์


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
สุพัฒน์พงษ์  หนูพรม


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
kittithat  petchklay


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัช  บุณยโสภณ


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์ ดร.วิโชค  พรหมดวง


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
รอการตรวจสอบ


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2020-12-24 03:01:41