ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
บุคลิกภาพส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในความปกติใหม่ระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: บุคลิกภาพส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในความปกติใหม่


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Personality affecting the adaptability of the first year students to adjust to the new normal.


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
พรสวรรค์  แป้นปราณีต


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
นัฐนันท์  เกิดเนียม


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
ผ่านการสอบหัวข้อ


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2021-02-05 03:37:40