ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตลูกชิ้นปลาระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการผลิตลูกชิ้นปลา


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Producktivity in the production of fish balls


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
ยุทธนา  ชินเนหันหา


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
  


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
รอการตรวจสอบ


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2021-02-03 03:01:01