ข้อมูลปริญญานิพนธ์ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาไทย :
การลดกระบวนการรอคอยสินค้าจากWarehouse กรณีศึกษา โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขาเซ็นทรัลพาซ่าลาดพร้าวระบบจัดการฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์: การลดกระบวนการรอคอยสินค้าจากWarehouse กรณีศึกษา โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า สาขาเซ็นทรัลพาซ่าลาดพร้าว


ชื่อปริญญานิพนธ์ภาษาอังกฤษ :
Reduing the Waiting Process from the Warehouse Case Studies SFX Cinema Ladprao Theatre


รหัสนักศึกษาคนที่1 :
สุทธิพงษ์  นาวงษ์


รหัสนักศึกษาคนที่2 :
  


รหัสนักศึกษาคนที่3 :
  


ปีการศึกษาที่เสนอ:
2563


อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา  ชีวพฤกษ์


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
อาจารย์ ดร.โสภิดา  ท้วมมี


อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม :
  


รูปแบบงานปริญญานิพนธ์ :


ประเภทของเนื้อหางานปริญญานิพนธ์ :


บทคัดย่อภาษาไทย :


บทคัดย่อภาษาอังกฤษ :


สถานะ :
รอการตรวจสอบ


อัพเดทข้อมูลล่าสุด :
2021-09-13 11:55:18